Klachtenregeling Volksuniversiteit Hoogeveen

1.Indien u onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij de Volksuniversiteit Hoogeveen kunt u een klacht indienen.

2. Klachten worden bij voorkeur schriftelijk ingediend en gericht aan het bestuur van de Volksuniversiteit Hoogeveen.
Secretariaat: Meerkoetlaan 2, 7905 ES Hoogeveen of per e-mail secretaris@vuhoogeveen.nl

3. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

4. In geval van klachten over docent(e) verdient het aanbeveling eerst met de betrokken docent(e) te overleggen. Leidt dat niet tot een bevredigende oplossing of acht u dat geen aanbevelenswaardige weg, dan kunt u zich tot het bestuur wenden.

5. Slechts met uw instemming wordt uw naam aan de betrokken docent(e)/medewerk(st)er doorgegeven.

6. Op een klacht ontvangt u binnen een kalenderweek (vakanties niet meegerekend) een bevestiging dan wel een inhoudelijke reactie.

7. Een klacht wordt in eerste instantie behandeld door de voorzitter het bestuur en binnen twee kalenderweken (vakanties niet meegerekend) schriftelijk afgehandeld.

8. Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:

- Het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene
- Overwegingen die leiden tot de conclusie
- Conclusie van de behandeling van de klacht
- Wijze van verdere afdoening

9. Indien naar uw oordeel de afdoening van de klacht niet naar wens is verlopen is beroep bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris mogelijk. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Deze klachtenfunctionaris wordt benoemd door het bestuur van de Volksuniversiteit. Uitspraken van de klachtenfunctionaris zijn bindend.

10. Een klacht bij de klachtenfunctionaris wordt binnen een periode van een maand (vakanties niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgedaan. In het kader van dit beroep kan de klachtenfunctionaris besluiten tot een nader gesprek met betrokkenen.

Deze klachtenregeling is conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.