ALGEMEEN
Activiteiten van de Volksuniversiteit staan open voor iedereen, ongeacht leeftijd, vooropleiding, nationaliteit of afkomst.

INSCHRIJVINGEN
U kunt zich -bij voorkeur- via de website inschrijven voor een cursus (www.volksuniversiteithoogeveen.nl). Eventueel kunt u gebruik maken van het formulier in het programmaboekje (pag. 37). Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet worden verwerkt. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 8 dagen voor het begin van de cursus krijgt u bericht of deze wel of niet doorgaat. Zijn er teveel aanmeldingen voor een cursus, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst of zal worden geprobeerd een parallelcursus te organiseren.

PRIVACY
Bij inschrijving worden de daarbij aan ons beschikbaar gestelde persoonsgegevens zorgvuldig opgeslagen en gebruikt volgens het vastgestelde en openbare Privacyreglement van de Volksuniversiteit. Van u wordt gevraagd daarmee in te stemmen.

BETALING
U kunt betalen via een eenmalige machtiging (zie hiervoor de website of het inschrijvingsformulier). Het cursusbedrag wordt bij de start van de cursus in één keer afgeschreven, maar er is ook een mogelijkheid voor betaling in 2 maandelijkse opeenvolgende termijnen. Dit kan bij een cursus waarvan de normale cursusprijs minimaal € 200 bedraagt. Voor deze machtiging geldt een terugboekingstermijn van 8 weken.

ANNULERING EN RESTITUTIE
Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht (zie hierboven onder Inschrijvingen). Cursisten dienen schriftelijk te annuleren. Annuleringen zijn tot maximaal vier weken voor aanvang van de cursus kosteloos mogelijk. Bij annulering daarna wordt 10% administratiekosten in rekening gebracht. Is de cursus eenmaal gestart, dan is annulering door de cursist niet meer mogelijk en wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald. Slechts bij hoge uitzondering (bijv. ingeval van een ernstige ziekte of verhuizing) is gehele of gedeeltelijke restitutie mogelijk. Deze gevallen zijn ter beoordeling van het bestuur. U kunt, indien u verhinderd bent de cursus daadwerkelijk te volgen, iemand zoeken die uw plaats zal innemen. Hiervan dient u de Volksuniversiteit op de hoogte te stellen vóór aanvang van de cursus.

OVERIGE VOORWAARDEN
Bij cursussen die zich daarvoor lenen, zoals een moderne taal, kan een bewijs van deelname worden uitgegeven, dit ter beoordeling van het bestuur. De Volksuniversiteit doet haar uiterste best de activiteiten goed en zoveel mogelijk naar de wens van de cursist te organiseren. Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen waarin u uw opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kunt vermelden. Wij hopen dat u van dit formulier gebruik zult maken. Mochten de organisatie of de gang van zaken in de cursus daartoe aanleiding geven, dan kunt u een klacht indienen. De Volksuniversiteit kent een klachtenregeling die gratis is te verkrijgen bij het secretariaat. De Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten. Alle door de Volksuniversiteit gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Data en prijzen kunnen door de Volksuniversiteit worden aangepast.